Ndini Aids chazezesa mutunhu une mago
Kungonditi tatapu,wotoziva kuti chasara kufa rufu death
Patsvarakadenga nenzvura vakomana vakanaka ndipo pandirere.
Hakuna doctor kana n’anga ingandigona.
Ndiri gumba nemhuru asingasarure vacheche kana vatana.
Pasi rese zvaro rachema chema neni.
Muroindapikwa ndozita rangu, chimedzanematoo, chipfukuto chevapenyu
Hokoyo nzenza ndiri kuuyako
Vane meso asingaguti muchandiona
Vanondingwarira ndevanoita sarudzo imwe.
Vanosema kudya nyama yokumakwato .
Vanogutsikana nezviri mudzimba dzavo.
Shuwa muchapera mose kana musingatendi.
Ndini mutongi mutsva mudare rasatani .
Handina tsitsi ini chipwanyanemabhonzo.
Kundigona hunge matamba ngoma yepabonde makadzivirira.
Pfekai makondomu varume navakadzi
Musazofurirana muchiti  kuchecheudzwa kunondimisa.
Ndingazochecheudza upenyu hwako ukasiya ngoma ichirira.
Ndini Aids chimedzanemburungwe,Gwenyakwenya risina mukwenyi
Pfumo renyuchi risina mununuri.

Tags :